cjj,otybt
ghtlcnfdbntkz ghb JJY dctj,otq wthrdb vtnjlbcnjd j htkbubjpyjq
ytnthgbvjcnb b rjhtyys[ yfhjlf[

14 fghtkz> 1999
Rjynfrnysq flhtc% Shanta M.Bryant (202) 488-5630

13 fghtkz ghtlcnfdbntkm ghb JJY Dctj,otq wthrdb vtnjlbcnjd b
ghtlcnfdbntkm rjhtyyjuj yfctktybz Fvthbrb cjj,obkb ltktufnfv 55jq
ctccbb Rjvbccbb JJY gj ghfdfv xtkjdtrf> ghj[jlzotq d :tytdt>
Idtqwfhbz> j rjhtyys[ yfhjlf[ !RY@ b htkbubjpyjq ytnthgbvjcnb.

$Dctj,ofz wthrjdm vtnjlbcnjd dscnegftn pf dkfcnm pfrjyf lkz dct[
yfhjljd> jcyjdfyye/ yf edf;tybb cghfdtlkbdjcnb> ghfd xtkjdtrf> cdj,jls
dthjbcgjdtlfybz b yf njkthfynyjcnb$> - crfpfk Liberato Bautista>
fccbcntyn Utythfkmyjuj rjvbntnf gj djghjcfv htkbubb b j,otcndf
!General Board of Church and Society @ ghb Utythfkmyjv Ctrhtnfhbfnt
</hj JJY.

U.Bautista dscnegbk c ghtlcnfdbntkmybwtq yfhjlf Dineh !Navajo@ bp
infnf Fhbpjyf Peggy Francis Scott> gjckt ljrkflf Abelfattah Amor>
cgtwbfkmyjuj ljrkflxbrf JJY gj djghjcfv htkbubjpyjq ytnthgbvjcnb.
U.Amor !Neybc@ ghtlcnfdbk Rjvbccbb ljrkfl> d rjnjhjv ghjdjlbncz cdzpm
vt;le yfheitybzvb ghfd xtkjdtrf b htkbubjpyjq ytnthgbvjcnm/ d CIF>
Rbnft> Gfrbcnfyt> Bhfyt> Uhtwbb> Celfyt> Bylbb> Fdcnhfkbb b Uthvfybb.
C rjvvtynfhbzvb dscnegbkb ghtlcnfdbntkb vyjub[ cnhfy b ltktufns jn
YGJ> d njv xbckt jn Dctvbhyjuj Cjdtnf Wthrdtq !World Council of
Churches@.

D yfxfkt atdhfkz 1998 ujlf> u. Amor ghjdtk hfccktljdfybt gj
j,dbytybzv> dsldbyensv ghjnbd ghfdbntkmcndf CIF> d yfheitybz[ ghfd
xtkjdtrf b eotvktybb htkbubjpys[ cdj,jl d jnyjitybb Dineh> ghj;bdf/ob[
d hfqjyt Black Mesa, hfcgjkj;tyyjv yf ctdthj-djcnjrt infnf Fhbpjyf.
Cgtwbfkmysq ljrkflxbr zdkztncz ytpfdbcbvsv 'rcgthnjv> rjnjhsq hf,jnftn
njkmrj gj gjhextyb/ Rjvbccbb b Utythfkmyjq Fccfv,ktb JJY.

:fkj,f> gjlfyyfz vyjubvb xktyfvb RY Dineh d Rjvbccb/ JJY gj ghfdfv
xtkjdtrf> j,dbyztn CIF d hfpheitybb 4 000 lhtdyb[ heby Anasazi b
cdzns[ pf[jhjytybq. Rhjvt njuj> d cjjndtncndbb c atlthfkmysvb pfrjyfvb
CIF> RY Dineh pfghtoty ljcneg r djlt> c,jh lhjd lkz jnjgktybz ljvjd b
ghjdtltybt htvjynf b[ ;bkbo> f nfr;t epfrjytyf rjyabcrfwbz b[ crjnf.

Thom White Wolf Fassett> utythfkmysq ctrhtnfhm Utythfkmyjuj rjvbntnf
gj djghjcfv htkbubb b j,otcndf !General Board of Church and Society @>
djpukfdbk dcnhtxe vt;htkbubjpyjq ltktufwbb ytghfdbntkmcndtyys[
jhufybpfwbq> chtlb xktyjd rjnjhjq ,sk u.Bautista> c u.Amor d atdhfkt
dj dhtvz tuj dbpbnf d hfqjy Black Mesa> ptvkb ghbyflkt;fobt gktvtyfv
Dineh. R u.Fassett ghbcjtlbybkbcm tgbcrjg Dctj,otq wthrdb vtnjlbcnjd
William Dew (Phoenix Area) b Thomas Butcher> ghtlcnfdbntkm t;tujlyjq
Rjyathtywbb Desert Southwest Annual Conference. RY Dineh ghbukfcbkb
ghtlcndbntktq YGJ ghbcencndjdfnm dj dhtvz dbpbnf u-yf Amor.

U-;f Scott pfzdbkf> xnj $dbpbn u-yf Amor bvttn bcnjhbxtcre/ b
cbvdjkbxtcre/ df;yjcnm> gjcrjkmre d 'nj nz;tkjt lkz yfituj yfhjlf
dhtvz> jy dctkbk d yfc vtxns b yflt;ls b c dybvfybtv jnytccz r yfibv
ghjhjxtcndfv. Yj vyjujt j gjkj;tybb yfhjlf Dineh jcnfkjcm
ytdscrfpfyysv$.

D cjjndtncndbb c ujcelfhcndtyysvb pfrjyfvb CIF 93-531 b 104-391> nfr;t
bpdtcncysvb gjl yfpdfybtv $pfrjys j gthtctktybb$> RY Dineh ,skb
dsctktys c ptvtkm b[ ghtlrjd& c 1974 ujlf 'nbv dsctktybzv gjldthukbcm
,jktt 12 000 Dineh. Yf ctujlyziybq ltym> njkmrj 3 000 ghtlcnfdbntktq
'njuj yfhjlf jcnf/ncz yf 'nb[ nthhbnjhbz[.

D ljrkflt> ghtlcnfdktyyjv Rjvbccbb> u. Amor gjlxthrbdftn> xnj
/hbcgheltywbz Dth[jdyjuj celf CIF yt ghtlecvfnhbdftn ufhfynbb edf;tybz
cdznsym RY.

U-;f Scott jnvtnbkf> xnj ptvkzv ghtlrjd Dineh euhj;ftn 'rcgkefnfwbz
eujkmys[ vtcnjhj;ltybq nhfycyfwbjyfkmysvb rjhgjhfwbzvb> b ghbpdfkf
fvthbrfycrjt ghfdbntkmcndj ghbvtyznm pfrjys> pfobof/obt b[ nthhbnjhbb>
d njv xbckt Pfrjy j pfobnt pf[jhjytybq rjhtyyjuj yfctktybz Fvthbrb b j
htgfnhbfwbb !NAGPRA@ b Pfrjy j htkbrdbz[ !Antiquities Act@. U-;f Scott
lj,fdbkf> xnj $ bp-pf ytljgecnbvs[ ltqcndbq nhfycyfwbjyfkmys[ eujkmys[
rjhgjhfwbq> yfyjczob[ eoth, jrhe;f/otq chtlt> vs gjldthuftvcz
'rjkjubxtcrjve hfcbpve$.

$Ghfdbntkmcndj CIF ljk;yj ghbpyfnm> xnj RY yt ljk;ys kbifnmcz ghfdf
ghj;bdfnm yf cdjb[ nhflbwbjyys[ ptvkz[ b ghjdjlbnm nfv cdjb
,jujcke;tybz bp-pf rfrb[ ,s nj yb ,skj gjctktybq yf 'nb[
nthhbnjhbz[>$- pfzdbkf u-;f Scott. $Yfib ptvkb cdzotys> b vs cxbnftv>
xnj yfc yt ljk;ys dsctkznm. Ghfdbntkmcndj CIF yt vj;tn b yt ljk;yj
gjlxbyznm ds;bdfybt yfituj yfhjlf 'rjyjvbxtcrbv bynthtcfv> rjnjhst yt
ytcen c cj,jq ybxtuj gjkj;bntkmyjuj lkz yfc.$

U. Bautista gjlxthryek> xnj gjkbnbrf Dctj,otq wthrdb vtnjlbcnjd>
rjnjhfz gjllth;bdftn $gjnht,yjcnb b cnhtvktybz$ rjhtyyjuj yfctktybz
Fvthbrb d tuj ,jhm,t pf ds;bdfybt> b pfzdbk> xnj tuj rjyuhtufwbz
gjllth;bdftn vfylfn cgtwbfkmyjuj ljrkflxbrf gj djghjcfv htkbubjpyjq
ytnthgbvjcnb. Jy nfr;t ghbpdfk Rjvbccb/ gj ghfdfv xtkjdtrf ghjlkbnm
vfylfn gj hfccktljdfyb/ ckexftd htkbubjpyjq ytnthgbvjcnb d CIF.

U-;f Scott b vyjubt ghtlcnfdbntkb RY Dineh ,skb xktyfvb ltktufwbb
Utythfkmyjuj Rjvbntnf d Rjvbccbb gj ghfdfv xtkjdtrf ghb JJY.
Utythfkmysq Rjvbntn wthrdb b j,otcndf pfhtutcnhbhjdfy ghb JJY d
rfxtcndt vt;leyfhjlyjq YGJ cj cnfnecjv rjycekmnfnbdyjuj jhufyf ghb
"rjyjvbxtcrjv b Cjwbfkmyjv Cjdtnt JJY.